Trophies

 1. 1

  Thành viên cấp 1

  Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 1

 2. 100

  Thành viên cấp 2

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 2

 3. 200

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3

 4. 300

  Thành viên cấp 3

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 3

 5. 400

  Thành viên cấp 4

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 4

 6. 500

  thành viên cấp 5

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 5

 7. 600

  Thành viên cấp 6

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên cấp 6

 8. 700

  Già Làng

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên Già Làng

 9. 1000

  Vip

  Chú mừng! Bạn đã được thăng cấp lên thành viên Vip